ПОВЕЧЕ ОТ ДЕСЕТ ГОДИНИ

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

НИЕ ПРАВИМ СЛОЖНИТЕ НЕЩА ПО ЛЕСЕН И УДОБЕН ЗА КЛИЕНТА НАЧИН

!

ОТ НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ МАРТ 2020 г. СИ КОНСУЛТ 2005” ЕООД ИМА НОВ ОФИС!

АДРЕСЪТ Е:

гр. София, кв. „Кръстова вада”, ул. „Асен Йорданов” № 4А, партер, офис 1.

 

Тук ще можете, в спокойна и уютна атмосфера:

 • Да получите консултация по всички въпроси, касаещи осигуряване на здравословни безопасни условия на труд (ЗБУТ);
 • Да сключите нов или да продължите договора за обслужване от СТМ (служба по трудова медицина);
 • Да получите оферта, за необходимите за Вашата дейност и задължителни измервания по електробезопасност и фактори на работната среда;
 • Да се включите в нашите обучения по ЗБУТ, електробезопасност и други или да заявите провеждането им на Ваша територия;
 • Да получите оферта за застраховка „трудова злополука”, „професионална отговорност” и др.;
 • Да се информирате за необходимите книги и дневници по ЗБУТ, да се снабдите с тях и да получите съдействие, за тяхното попълване;
 • Да се консултирате, относно задължителните дейности, процедури и документи по ЗБУТ, съгласно нормативната уредба и Вашата дейност.

 

Ние предлагаме конкретно, персонално и професионално обслужване!

 

Очакваме Ви, след предварително уговаряне на ден и час за среща на:

Мобилен телефон: 0878 196 123

Телефон: 02 995 1444

E-mail: office@siconsult2005.com

НАШИТЕ УСЛУГИ

НЕПЪЛЕН СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ, С КОИТО МОЖЕМ ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ.
ОСТАВАМЕ ОТВОРЕНИ И ЗА ВАШИТЕ ИДЕИ, МНЕНИЯ И ВЪПРОСИ

Трудова медицина

ЗЗБУТ Чл. 25. (1) Работодателите осигуряват обслужване на работещите от регистрирани СТМ.

 • Оценка на риска и здравно обслужване
 • Физиологичен режим на труд и почивка
 • Програми за превенция на риска
 • Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
 • Инструкции за безопасна работа
 • Длъжностно лице по БЗР (ОБЗР)
 • Координатор на строителен обект
 • Провеждане на инструктажи
 • Периодични измервания
 • Задължителни застраховки
 • Дневници, заповеди и документи по ЗБУТ
 • Пожарогасители, аптечки, знаци по ЗБУТ

Консултации

Всеки работник има право на условия на труд, които опазват неговото здраве и сигурност и зачитат достойнството му.

 • Специално работно облекло (СРО)
 • Лични предпазни средства (ЛПС)
 • Регистрация на трудови злополуки
 • Фирмена документация по ЗБУТ
 • Работно време, почивки, отпуски
 • Трудово право и ТРЗ
 • Трудови досиета
 • Длъжностни характеристики
 • Вътрешни правила за работната заплата
 • Правилник за трудовия ред
 • Графици за работа и присъствени форми
 • Въвеждане на непълно работно време

Обучения

Истинското знание не е вродено, то се придобива.
Демокрит

 • Обучения на работодатели и ОБЗР
 • Първоначално обучение на КУТ/ГУТ
 • Ежегодно обучение на КУТ/ГУТ
 • Обучения по електробезопасност
 • Нормативна база за управление на човешки ресурси

РЕФЕРЕНЦИИ ОТ КЛИЕНТИ

ОБУЧЕНИЯ

Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място. Ние предлагаме следните обучения:

Обучения на работодатели и органи за безопасност и здраве при работа (ОБЗР)

Във връзка с изискванията на: Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Първоначално и ежегодно обучение на членовете на КУТ/ГУТ

във връзка с изискванията на: Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Квалификационна група по електробезопасност до и над 1000 V

във връзка с изискванията на: Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V; Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи (загл. изм. – ДВ бр. 19 от 01.03.2005 г.); Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

СИ КОНСУЛТ 2005 ЕООД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

гр. София 1407, кв. „Кръстова вада”,
ул. „Асен Йорданов” № 4A, партер, офис 1

Телефон: 02 995 1444
Мобилен: 0878 196 123

E-mail: office@siconsult2005.com
Web: www.siconsult2005.com

СИ КОНСУЛТ 2005 ЕООД

гр. София 1407, кв. „Кръстова вада”,
ул. „Асен Йорданов” № 4A, партер, офис 1
Телефон 02 995 1444; Мобилен 0878 196 123
Е-mail: office@siconsult2005.com

Работно време:
По всяко време от понеделник до събота,
от 09:00 до 18:00 часа, но предварително договорено с нас по телефона.

ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ

Моля попълнете този форма и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро!

TOP